เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120

นายมานพ ช่วยมณี

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

081-963-1451

นางนิษากร แก้วจันทร์

ปลัด เทศบาลตำบลดอนทราย

089-4666563

  • วิสัยทัศน์

    " บูรณาการรากหญ้า พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "

ข่าวสารชาวทต.ดอนทราย

กิจกรรมชาวทต.ดอนทราย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

แหล่งท่องเที่ยว

พี่น้อง ทต.ดอนทราย เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลดอนทราย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)