กองคลัง
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นางวัจนา รักนุ้ย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางธนิตา เอียดทอง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางลักขณา เอียดทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางนัทลิตา ขวัญสุข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นายอุสิทธิ์ ปานะสุวรรณ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • น.ส.กาญจนา มรรคคงคา

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางอาภาพร แก้วสลับเพชร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -

  คนงาน