กองคลัง
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -

  นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

 • -

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

 • นางนัทลิตา ขวัญสุข

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • น.ส.กาญจนา มรรคคงคา

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางอาภาพร แก้วสลับเพชร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุปรีดี แก้วเจียม

  คนงาน