สำนักปลัดเทศบาล
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นางสายสุดา สมพงค์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางธนัญญา ศรีชัย

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวอัชรีย์ สุวรรณมณี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางธณัชชา อรุณจิตต์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวรุ่งฤดี จารุธรรม

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสิรินารถ บัวศรี

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวภาวิณี รัตนคีรี

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวนฤวรรณ ณ สุยสกุล

  ครู

 • นางสาวปาวีณรัตน์ ช่วยมณี

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาววิภาวี แก้วเพ็ง

  คนงาน

 • นายวัชระ บัวศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • -

  คนงาน

 • -

  คนงาน

 • นางสาวนิอนงค์ รักนุ้ย

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • --

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสุคนธา เนียมเนี่ยว

  พนักงานจ้างหมา(แม่บ้าน)

 • -

  พนักงานจ้างเหมา