กองช่าง
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นายพรหมมิน อัตตะ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสมชาย จิตรพรหม

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายพรหมมิน อัตตะ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสมศักดิ์ อินทร์จันทร์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายวินิจ มุสิกศิริ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประพัฒน์ คงเนียม

  คนงาน

 • นายวีระ ซ้ายขวัญ

  คนงาน

 • นายรชานนท์ จิตรพรหม

  คนงาน