สมาชิกสภา
 • นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว

  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

  โทร. 098-101234

 • นายวีระ ทองคำ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

  โทร. 090-4832025

 • นายวิชัต เสนีย์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

  โทร. 087-9695159

 • นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 089-5951397

 • นายวัลลภ ซ้ายขวัญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 087-2906788

 • นายวีระ ทองคำ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 090-4832025

 • นายสมนึก อินทรเพชร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 087-6320199

 • นายยุพิน อินทร์จันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 087-4756821

 • นายประดิษฐ์ ศรีเทียม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

  โทร. 089-2971461

 • นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 098-1012344

 • นายวิชัต เสนีย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 087-9695159

 • นายสุนทร อินนุ้ย

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 089-6581615

 • นายสุรินทร์ สมบูรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 082-4362132

 • นายยุทธนา รัตนคีรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 080-7169147

 • นายพงศ์ธนา พรหมคง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  โทร. 087-1366953