สมาชิกสภา
 • นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว

  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นายวีระ ทองคำ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นายวิชัต เสนีย์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนทราย

 • นายประสิทธิ์ ยิ้มแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายวัลลภ ซ้ายขวัญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายวีระ ทองคำ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสมนึก อินทรเพชร

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายยุพิน อินทร์จันทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายประดิษฐ์ ศรีเทียม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายประดิษฐ ถิ่นแก้ว

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายวิชัต เสนีย์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสุนทร อินนุ้ย

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสุรินทร์ สมบูรณ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายยุทธนา รัตนคีรี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายพงศ์ธนา พรหมคง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2