คณะผู้บริหาร
 • นายมานพ ช่วยมณี

  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

  โทร. 081-9631451

 • นายนรา แก้วรักษ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

  โทร. 089-9766305

 • นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู

  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

  โทร. 087-2863570

 • นายเกษม พรหมเมฆ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

  โทร. 087-2921403

 • นายเถียน ไชยรักษ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

  โทร. 080-1478147