คณะผู้บริหาร
 • นายมานพ ช่วยมณี

  นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย โทรศัพท์ 081-9631451

 • นายนรา แก้วรักษ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย 089-9766305

 • นายชูศักดิ์ ซ้ายหนู

  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย 087-2863570

 • นายเกษม พรหมเมฆ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย 087-2921403

 • นายเถียน ไชยรักษ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย