หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางนิษากร แก้วจันทร์

  ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

  โทร. 089-4666563

 • นางสายสุดา สมพงค์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร. 087-9121412

 • นางลักขณา เอียดทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 080-0379587

 • นายพรหมมิน อัตตะ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 081-9632411