ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-04

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

เทศบาลตำบลหารเทา

ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-16

เทศบาลตำบลควนเสาธง

จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสะตอ-ในควน หมู่ที่6 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

เทศบาลตำบลควนขนุน

จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับอาคารสนามหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-14

เทศบาลตำบลดอนทราย

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

เทศบาลตำบลชุมพล

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-12-07

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-12-01

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29