ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

เทศบาลตำบลหารเทา

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหารเทาออก โดยก่อสร้างหอถังประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองสนิมและวางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อพี.วี.ซี.เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500 เมตร เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2024-03-26

เทศบาลตำบลควนเสาธง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8210 พัทลุง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11

เทศบาลตำบลควนขนุน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-11

เทศบาลตำบลดอนทราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-04

เทศบาลตำบลชุมพล

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน - ห้วยยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างตัดผ้าคลุมเก้าอี้แบบเต็มตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-12