คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7 กุมภาพันธ์ 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
9 มีนาคม 2564

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
9 มิถุนายน 2563

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 เมษายน 2563

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 มีนาคม 2563

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุแลแต่งตั้งบุคลากร
3 มิถุนายน 2562

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุแลแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ