การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
30 สิงหาคม 2566

0


แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
30 สิงหาคม 2566

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

เอกสารแนบ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย (2564-2566)
1 ตุลาคม 2563

63


แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เอกสารแนบ
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
27 สิงหาคม 2563

57


ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
1 ตุลาคม 2562

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1 ตุลาคม 2562

107


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
13 พฤษภาคม 2562

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญฯ
11 มีนาคม 2562

96


การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
31 กรกฎาคม 2561

118


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี
10 กรกฎาคม 2561

114


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 เมษายน 2560

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
30 กันยายน 2558

53


ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
30 กันยายน 2558

53


ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ