วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
17 กันยายน 2562

0


วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
     " บูรณาการรากหญ้า พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน"

พันธกิจ (Mission)
                1)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                2)  การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
                3)  การพัฒนาชุมชนน่าอยู่  โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                5)  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                6)  มีการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง