นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ตุลาคม 2565

0


เอกสารแนบ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564-2566
27 สิงหาคม 2564

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564-2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย
30 เมษายน 2564

0


เอกสารแนบ
คำสั่่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
1 ธันวาคม 2563

47


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
1 ตุลาคม 2563

52


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
23 กรกฎาคม 2563

45


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนทราย
2 ตุลาคม 2560

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลดอนทราย ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
26 พฤษภาคม 2559

48


แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ
คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
27 กุมภาพันธ์ 2557

41


การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่
เอกสารแนบ