รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
บันทึกสรุปโครงการฯ
7 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกสรุปโครงการฯ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่น 2563
7 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่น 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ