การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
1 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประมาวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
9 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
9 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
11 พฤษภาคม 2564

59


นางนิษากร  แก้วจันทร์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย

เอกสารแนบ