พรบ./พรก.
พรบ.เทศบาล 2496
22 เมษายน 2563

142


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.เทศบาล 2496 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ......
21 กันยายน 2562

168


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
21 กันยายน 2562

162


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547
21 กันยายน 2562

154


พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
21 กันยายน 2562

162


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548
21 กันยายน 2562

155


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548
21 กันยายน 2562

158


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
21 กันยายน 2562

157


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
21 กันยายน 2562

1


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548
21 กันยายน 2562

2


เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา
21 กันยายน 2562

1


พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
21 กันยายน 2562

0


พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
21 กันยายน 2562

0


พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
21 กันยายน 2562

0


เอกสารแนบ