มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
20 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
5 พฤษภาคม 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน
3 พฤษภาคม 2564

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
29 เมษายน 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนิการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน พ.ศ. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
26 มิถุนายน 2563

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
25 มีนาคม 2563

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
25 มีนาคม 2563

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
4 มิถุนายน 2562

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4 มิถุนายน 2562

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
4 มิถุนายน 2562

57


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
30 พฤษภาคม 2562

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ