ภาพกิจกรรม
ซ่อมท่อประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย

ซ่อมท่อประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย

161

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

157

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก

ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก

154

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เชื่อมต่อท่อประปา หมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5

เชื่อมต่อท่อประปา หมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5

158

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมระบบประปา หมู่ที่ 5

ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมระบบประปา หมู่ที่ 5

152

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

162

17 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัวอย่างบัตรเลือก สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตัวอย่างบัตรเลือก สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

147

16 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รับรางวัลบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

รับรางวัลบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

267

29 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลดอนทราย โดยนายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ส่งมอบรถเข็นให้นางถนอม  อิสโร ผู้พิการ หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ส่งมอบรถเข็นให้นางถนอม อิสโร ผู้พิการ หมู่ที่ 6

292

29 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

272

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563

LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563

316

22 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

295

25 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย

แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย

297

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

348

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

354

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

384

5 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

391

3 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเทศบาลตำบลดอนทราย

โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเทศบาลตำบลดอนทราย

431

31 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดอนทราย

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดอนทราย

423

29 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการป้องกันและระวังโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของสัตว์ ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและระวังโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของสัตว์ ประจำปี 2562

400

29 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...