ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

328

5 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

336

3 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเทศบาลตำบลดอนทราย

โครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนเทศบาลตำบลดอนทราย

374

31 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดอนทราย

โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลดอนทราย

366

29 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการป้องกันและระวังโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของสัตว์ ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและระวังโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดของสัตว์ ประจำปี 2562

343

29 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการค่ายแกนนำเด็กแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอปากพะยูน กิจกรรม

โครงการค่ายแกนนำเด็กแกนนำเด็กและเยาวชนอำเภอปากพะยูน กิจกรรม

374

27 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

369

22 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2562

357

8 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้งในครอบครัว (นวดแผนไทย)

โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้งในครอบครัว (นวดแผนไทย)

312

31 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2562

239

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...