ภาพกิจกรรม
ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมระบบประปา หมู่ที่ 5
152
18 มีนาคม 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ลงพื้นที่ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมจากระบบจ่ายสารส้มเดิม ของระบบประปาหมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย