ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564
163
17 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ้ มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สเปรย์ฉีดยุง โลชั่นทากันยุงในโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทรายและปศุสัตว์ตำบล เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลดอนทรายต่อไป