ภาพกิจกรรม
แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย
297
5 มิถุนายน 2563

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย ดูงานเจาะระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านกันขี่เหล็ก