ภาพกิจกรรม
สำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

สำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

163

26 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
หาสาเหตุน้ำขุ่นข้นของระบบประปาหมู่ที่ 5

หาสาเหตุน้ำขุ่นข้นของระบบประปาหมู่ที่ 5

162

26 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลดอนทราย

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลดอนทราย

159

26 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เป่าล้างหน้าทราย ระบบประปาหมู่ที่ 2

เป่าล้างหน้าทราย ระบบประปาหมู่ที่ 2

154

25 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ทดสอบปล่อยน้ำประปา ม.1 ไปยัง ม.2

ทดสอบปล่อยน้ำประปา ม.1 ไปยัง ม.2

152

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ซ่อมท่อประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย

ซ่อมท่อประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย

150

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

148

23 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก

ตรวจฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก

145

19 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
เชื่อมต่อท่อประปา หมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5

เชื่อมต่อท่อประปา หมู่ที่ 2 ไปยังหมู่ที่ 5

149

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมระบบประปา หมู่ที่ 5

ติดตั้งปั๊มจ่ายสารส้มเพิ่มเติมระบบประปา หมู่ที่ 5

142

18 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564

153

17 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตัวอย่างบัตรเลือก สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตัวอย่างบัตรเลือก สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

137

16 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รับรางวัลบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

รับรางวัลบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ดีเด่น จังหวัดพัทลุง ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

258

29 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลดอนทราย โดยนายมานพ  ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ส่งมอบรถเข็นให้นางถนอม  อิสโร ผู้พิการ หมู่ที่ 6

เทศบาลตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ส่งมอบรถเข็นให้นางถนอม อิสโร ผู้พิการ หมู่ที่ 6

282

29 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

264

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563

LTC ตำบลดอนทราย โดยนายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมทีมงาน มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2563

307

22 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง

287

25 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย

แก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในตำบลดอนทราย

287

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

339

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

345

5 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...