ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
169
11 พฤษภาคม 2564

นางนิษากร  แก้วจันทร์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย