ภาพกิจกรรม
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
141
21 กรกฎาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ของเทศบาลตำบลดอนทราย