ภาพกิจกรรม
สท.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยได้การสนับสนุนจากส.ส.นริศ ขำนุรักษ์
85
12 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม สท.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว โดยได้การสนับสนุนจากส.ส.นริศ ขำนุรักษ์ ของเทศบาลตำบลดอนทราย