ภาพกิจกรรม
เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ
83
13 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เตรียมสถานที่ศูนย์คัดแยกกักตัวชุมชน LQ ของเทศบาลตำบลดอนทราย