ภาพกิจกรรม
ซ่อมท่อประปาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย
161
23 มีนาคม 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน