ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชนทั้งภาครัฐและภาคร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
2 กุมภาพันธ์ 2567

66