ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567
29 มกราคม 2567

69


การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2567

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้ วันที่ 7-14 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาขนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดให้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. สำรวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำพร้อมฝาปิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และเก็บสำรองน้ำไว้อุปโภค บริโภค ในภาวะขาดแคลนน้ำ

2. สร้างหรือซื้อภาชนะเก็บน้ำของครัวเรือนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการ อุปโภค/บริโภค ของครัวเรือน

3. ทำความสะอาดภาชนะและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน้ำ

4. สร้างจิตสำนึกให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ