ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 เมษายน 2564

167


ประกาศจังหวัดพัทลุง  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 21)