ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2
103
4 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ของเทศบาลตำบลดอนทราย