ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก
107
1 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีและรองนายกฯ ร่วมทอดผ้าบังสุกุลในงาน น.ส.จิดา ขติยะสุนทร ณ วัดห้วยลึก ของเทศบาลตำบลดอนทราย