ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2
105
1 ตุลาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่เพื่อติดมาตราน้ำ หมู่ที่ 2 ของเทศบาลตำบลดอนทราย