ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5
117
30 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมระบบประปา หมู่ที่ 5 ของเทศบาลตำบลดอนทราย