ภาพกิจกรรม
ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
110
29 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ตัวแทนสันนิบาตมอบชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาลตำบลดอนทราย