ภาพกิจกรรม
โครงการปันน้ำใจมอบถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)
168
30 เมษายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปันน้ำใจมอบถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา(ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) ของเทศบาลตำบลดอนทราย