ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกันขี้เหล็ก-ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย
172
9 เมษายน 2564

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกันขี้เหล็ก-ห้วยศรีสวัสดิ์ ความก้าวหน้าของงาน ขณะนี้ดำเนินการถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง ได้ระยะ 250 เมตร ของความยาวทั้งหมด ดำเนินการส่งมอบงานจ้างเสร็จสิ้น 100%