ภาพกิจกรรม
หาสาเหตุน้ำขุ่นข้นของระบบประปาหมู่ที่ 5
172
26 มีนาคม 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลดอนทราย โดยเจ้าพนักงานประปา ได้สำรวจหาสาเหตุของน้ำขุ่นข้น ของระบบประปาหมู่ที่ 5 เพื่อให้ช่าวบ้านได้มีน้ำที่ใสสะอาดได้ใช้