ภาพกิจกรรม
ทดสอบปล่อยน้ำประปา ม.1 ไปยัง ม.2
162
23 มีนาคม 2564

นางนิษากร แก้วจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่าง ทดสอบปล่อยนำ้ประปา หมู่ที่ 2 ไปหมู่ที่1 เวลา 14.00-16.30 น. ของวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อจะปล่อยน้ำประปาอีกครั้งในวัน ศุกร์ เสาร์ เนื่องจากเป็นวันทำบุญว่างที่วัดห้วยลึก
**จึงแจ้งมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน****