ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566
5
15 สิงหาคม 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย จัดทำโครงการประเมินโภชนาการ การเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคขาดสารอาหารและโรคอ้วน มี IQ และ EQ ที่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากจากการประเมินผลการเฝ้าระวังทางภาวะโภชนาการเด็ก ๐-5 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปี มีจำนวน 85 คน มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ร้อยละ 83.5 พบเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 16.47 ซึ่งแบ่งออกเป็นเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์มีจำนวนร้อยละ 9.41 มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ร้อยละร้อยละ 7 และมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วนร้อยละ 60.5 ซึ่งเด็กในวัยดังกล่าวกำลังมีการเจริญ เติบโตของสมอง สารอาหารโปรตีนมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านสมอง