ภาพกิจกรรม
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประจำปี 2566
4
29 กันยายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย จัดทำโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2566  เพื่อให้ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน  พร้อมจัดเมนูอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมไปถึงการควบคุมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย โดยใช้ยาให้น้อยที่สุด