ภาพกิจกรรม
โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566
3
29 กันยายน 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทรายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย จัดทำโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 ทำการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยการวัดความดันโลหิตและการเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพที่เหมาะสม เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่จะช่วยไม่ให้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้หากประชากรในหมู่บ้านให้ความสำคัญและมาตรวจคัดกรองเป็นบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตและการเจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว