ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
100
26 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ของเทศบาลตำบลดอนทราย