ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ
28
25 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีมอบหมายกองช่างซ่อมแซมระบบประปาของหมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ ของเทศบาลตำบลดอนทราย