ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และกองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
31
20 มกราคม 2565

นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และกองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน