ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
104
17 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และสำนักปลัดเทศบาล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ของเทศบาลตำบลดอนทราย