ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย รับมอบชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ชุด
31
17 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย รับมอบชุดตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากตัวแทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ชุด ของเทศบาลตำบลดอนทราย