ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานนายสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ถ่มหลุมบ่อทางขึ้นสถานีรถบ้านโคกทราย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
100
10 มกราคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานนายสถานีรถไฟบ้านโคกทราย ถ่มหลุมบ่อทางขึ้นสถานีรถบ้านโคกทราย เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ของเทศบาลตำบลดอนทราย