ภาพกิจกรรม
นายมานพ ช่วยมณี มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานซ่อม สร้างถนน โดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5
81
30 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายมานพ ช่วยมณี มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานซ่อม สร้างถนน โดยวิธี Pavements In-Place Recycling สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย หมู่ที่ 5 ของเทศบาลตำบลดอนทราย