ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่รพ.สต. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ และอสม. มอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น จำนวน 8 ราย
102
20 ธันวาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่รพ.สต. เจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ และอสม. มอบวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่น จำนวน 8 ราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย