ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย
57
19 พฤศจิกายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ฯ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย ของเทศบาลตำบลดอนทราย